Lãnh đạo Sở gồm: 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc

* Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Minh Đức

SĐT: 0913294367

Thư điện tử: nguyenminhduc.syt@hatinh.gov.vn

* 3 Phó Giám đốc Sở:

1. Ông Đường Công Lự

SĐT: 0913396886

Thư điện tử: duongconglu.syt@hatinh.gov.vn

2. Ông Lê Chánh Thành

SĐT: 0919783255

Thư điện tử: thanhlc.syt@hatinh.gov.vn

3. Ông Bùi Quốc Hùng

SĐT: 0983108767

Thư điện tử: buiquochung.syt@hatinh.gov.vn