Lãnh đạo Sở gồm: 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc:

- Ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc

SĐT: 0979.131.626

Thư điện tử: lengocchau@hatinh.gov.vn

- Ông Trần Xuân Dâng - Phó Giám đốc

SĐT: 0913.294.249

Thư điện tử: dangtx.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc

SĐT: 0913071122

Thư điện tử: tuann.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc

SĐT: 0913396886

Thư điện tử: duongconglu.syt@hatinh.gov.vn