Lãnh đạo Sở gồm: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc

* Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Minh Đức

SĐT: 

Thư điện tử:                  @hatinh.gov.vn

* 2 Phó Giám đốc Sở:

1. Ông Đường Công Lự

SĐT: 0913396886

Thư điện tử: duongconglu.syt@hatinh.gov.vn

2. Ông Lê Chánh Thành

SĐT: 0919783255

Thư điện tử: thanhlc.syt@hatinh.gov.vn