QUY CHẾ
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

--------------------------------------------------------

     UBND tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

     1. Nội dung, hình thức, yêu cầu phản ánh, kiến nghị

     1.1. Nội dung phản ánh, kiến nghị

     a) Các vướng mắc cụ thể do hành vi, thái độ của cán bộ, công chức, cơ quan hành chính nhà nước gây chậm trễ, phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng với các quy định pháp luật trong việc thực hiện các quy định hành chính.

     b) Các quy định hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, không thống nhất; không hợp pháp; trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập và những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

     c) Phương án xử lý những phản ánh, nêu trên; các sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống Nhân Dân.

     1.2. Các hình thức phản ánh, kiến nghị thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

     1.3. Các yêu cầu phản ánh, kiến nghị thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

     2. Địa chỉ, thời gian tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

     2.1. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị gồm:

     a) Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vnmục Phản ánh kiến nghị. 

     b) Gửi qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://hatinh.gov.vn, mục Phản ánh kiến nghị. 

     c) Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

      d) Gọi đến số điện thoại chuyên dùng: 0239.3737.888.

     đ) Gửi qua hộp thư điện tử: phananhkiennghi@hatinh.gov.vn.

     2.2. Thời gian tiếp nhận:

     Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Thứ bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

 

--------------------------------------------------------

Lưu ý:

     - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

     - Ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân , tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

     - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.