Lãnh đạo Sở gồm: 1 Quyền Giám đốc và 2 Phó Giám đốc

* Quyền Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Tuấn

SĐT: 0913071122

Thư điện tử: tuann.syt@hatinh.gov.vn

* 2 Phó Giám đốc Sở:

1. Ông Đường Công Lự

SĐT: 0913396886

Thư điện tử: duongconglu.syt@hatinh.gov.vn

2. Ông Lê Chánh Thành

SĐT: 0919783255

Thư điện tử: thanhlc.syt@hatinh.gov.vn