Trưởng, phó phòng chức năng Sở

1. Văn phòng Sở:

Bà Bùi Thị Thu - Phó Chánh VP - Phụ trách VP Sở - SĐT: 0916648778 - Thư ĐT: thubt.syt@hatinh.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính :

Ông Phan Minh Toàn - TP - SĐT: 0916425980 - Thư ĐT: toanpm.syt@hatinh.gov.vn

Bà Trần Thị Hà - PP - SĐT: 0948281669 - Thư ĐT: hatt.syt@hatinh.gov.vn

3. Thanh tra Sở:

Ông Lê Quang Phong - Chánh thanh tra Sở - SĐT: 0913250547 - Thư ĐT: phonglq.syt@hatinh.gov.vn

Ông Nguyễn Anh Tuấn - P. Chánh thanh tra Sở - SĐT: 0912999114 - Thư ĐT: tuanna.syt@hatinh.gov.vn

4. Phòng Tổ chức cán bộ:

Ông Hoàng Song Hào - PP -Phụ trách phòng - SĐT: 0904899898 - Thư ĐT: hoangsonghao.syt@hatinh.gov.vn

Ông Nguyễn Xuân Thanh - PP - SĐT: 0988316450 - Thư ĐT: thanhnx.syt@hatinh.gov.vn

5. Phòng Nghiệp vụ Y:

Ông Nguyễn Đại Chiến - TP - SĐT: 0912487859 - Thư ĐT: chiennd.syt@hatinh.gov.vn

Ông Nguyễn Việt Thắng - PP - SĐT: 0912487670 - Thư ĐT: thangnv.syt@hatinh.gov.vn

Ông Nguyễn Đình Dũng - PP - SĐT: 0908881998 - Thư ĐT: dungnd.syt@hatinh.gov.vn

6. Phòng Nghiệp vụ Dược:

Bà Lê Thị Cẩm Thạch - TP - SĐT: 0914480373 - Thư ĐT: thachltc.syt@hatinh.gov.vn

Bà Hà Thị Thanh Huyền - PP - SĐT: 0972631987 - Thư ĐT: huyenhtt@hatinh.gov.vn