Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
07:00 Chào cờ, họp Cơ quan, họp Chi bộ
Ban Giám đốc, trưởng, phó phòng và toàn thể CBCC Hội trường tầng 2 - Sở Y tế
14:30 Họp cho ý kiến về Đề án Tổ chức bộ máy BVĐK tỉnh Hà Tĩnh
Ban Giám đốc, Trưởng phòng, phụ trách các phòng; Đc Hà PTP KHTC, KTT ngành; Đc Thanh PTP TCCB; Đc Lam TCCB Hội trường tầng 2 - Sở Y tế
Thứ 2, ngày 02/10/2023
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng