Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

An toàn vệ sinh thực phẩm

14:08 03/07/2018

Kế hoạch hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2018 đến năm 2020

Để tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng phương thức quản lý theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh  đã ban hành  kế hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020.

Theo đó Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hậu kiểm về tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm, nhóm sản phẩm tại Phụ lục II và nhóm cơ sở quy định tại Khoản 8, Khoản 10, Điều 36, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; hậu kiểm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng của Sở phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hậu kiểm về tự công bố sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm/nhóm sản phẩm tại Phụ lục III, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và nhóm cơ sở quy định tại các Khoản 8, Khoản 9 và Khoản 10, Điều 36, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP theo phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng của Sở phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hậu kiểm về tự công bố sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm, nhóm sản phẩm tại Phụ lục IV, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và nhóm cơ sở quy định tại các Khoản 8, Khoản 9 và Khoản 10, Điều 36, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP theo phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị liên quan hậu kiểm về các sản phẩm, nhóm sản phẩm tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và nhóm cơ sở quy định tại các Khoản 8, Khoản 9 và Khoản 10, Điều 36, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trừ các sản phẩm đã được thực hiện hậu kiểm tại các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương), cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan đến nhóm sản phẩm lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm theo quy định.

Nguyễn Hồng