Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Số / Ký hiệu Loại văn bản
Từ ngày Đến ngày

Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
15/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh HT
33/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp...
27/2018/QĐ-UBND 23/07/2018 UBND tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức...
94/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 UBND tỉnh Nghị quyết về Một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025...
17/2018/QĐ-UBND 16/05/2018 UBND tỉnh Quyết định V/v bổ sung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 UBND tỉnh QĐ ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
05/2017/QĐ-UBND 07/02/2017 UBND tỉnh Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
43/2016/QĐ-UBND 22/09/2016 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố,...
15/2016/QĐ-UBND 28/04/2016 UBND tỉnh Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà...
46/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định tạm thời một số chính sách dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh