Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
33/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp...
27/2018/QĐ-UBND 23/07/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức...
94/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 UBND tỉnh Nghị quyết về Một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025...
17/2018/QĐ-UBND 16/05/2018 UBND tỉnh Quyết định V/v bổ sung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh QĐ ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
05/2017/QĐ-UBND 07/02/2017 UBND tỉnh Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
43/2016/QĐ-UBND 22/09/2016 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố,...
15/2016/QĐ-UBND 28/04/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà...
46/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định tạm thời một số chính sách dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh