Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Số / Ký hiệu Loại văn bản
Từ ngày Đến ngày

Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
28/2019/QĐ-UBND 22/05/2019 UBND tỉnh Quyết định vv sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
29/2019/QĐ-UBND 22/05/2019 UBND tỉnh Quyết định vv ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn...
30/2019/QĐ-UBND 22/05/2019 UBND tỉnh Quyết định vv ban hành Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-...
31/2019/QĐ-UBND 22/05/2019 UBND tỉnh Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực...
20/2019/QĐ-UBND 19/04/2019 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh HT.
15/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh HT
38/2018/QĐ-UBND 31/10/2018 UBND tỉnh Quyết định quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến...
36/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó...
33/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp...
27/2018/QĐ-UBND 23/07/2018 UBND tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức...
99/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 UBND tỉnh Nghị quyết về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến...
94/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 UBND tỉnh Nghị quyết về Một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025...
17/2018/QĐ-UBND 16/05/2018 UBND tỉnh Quyết định V/v bổ sung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10/2018/QĐ-UBND 06/04/2018 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập...
70/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 UBND tỉnh Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
72/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 UBND tỉnh Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh
21/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 UBND tỉnh QĐ ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
05/2017/QĐ-UBND 07/02/2017 UBND tỉnh Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
43/2016/QĐ-UBND 22/09/2016 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố,...
15/2016/QĐ-UBND 28/04/2016 UBND tỉnh Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà...
46/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định tạm thời một số chính sách dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh